Opakowania i odpady opakowaniowe - zmiany wynikające z nowelizacji ustawy oraz wprowadzenia przepisów dotyczących REJESTRU i BDO

Celem szkolenia będzie omówienie stanu prawnego oraz sprawozdawczości w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do Rejestru, z uwzględnieniem przepisów dotyczących gospodarowania produktami i opakowaniami oraz ewidencją odpadów w systemie BDO.