Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - zmiany prawne i sprawozdawczość za 2019 rok


Celem szkolenia będzie omówienie stanu prawnego oraz sprawozdawczości w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do Rejestru, z uwzględnieniem przepisów dotyczących gospodarowania produktami i opakowaniami oraz ewidencją odpadów w systemie BDO.

W styczniu 2020 roku, w BDO uruchomiono moduł do prowadzenia ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. Wcześniej, bo już w 2018 roku utworzono Rejestr, dot.

BDO - Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Obowiązkiem wpisania do Rejestru/BDO objęci zostali m.in. wytwórcy odpadów, przetwarzający odpady, wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach oraz wprowadzający do obrotu produkty w postaci olejów, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów. Podmioty wpisane do BDO obowiązane są do złożenia sprawozdań za 2019 rok w formie elektronicznej.

Przypominamy, że do 31 października 2020 roku należy złożyć sprawozdanie dotyczące wytworzonych odpadów i sposobów gospodarowania nimi. Natomiast sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi powinno być złożone w terminie do 11 września 2020 roku. Wykładowcy:

Główny specjalista w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Specjalista ds. ochrony środowiska, dyrektor AD-EKO S.K.O.ŚTerminy szkolenia


Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na 4 dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343906689 karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Umożliwiamy również zapłacenie gotówką w dniu szkolenia po uprzednim pisemnym poinformowaniu nas o tym zamiarze