Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony środowiska

Proponując kompleksową obsługę firm przejmujemy na siebie odpowiedzialność za realizację wszelkich obowiązków w zakresie ochrony środowiska, które ciążą na przedsiębiorstwie. Oznacza to, że w pierwszej kolejności przeprowadzamy audyt weryfikacyjny w zakresie spełniania wymagań dotyczących przepisów ochrony środowiska. Po dokonanej analizie przejmujemy na siebie obowiązki sprawozdawcze, wynikające z poszczególnych aktów prawnych, prowadzimy dokumenty ewidencyjne, sprawujemy nadzór dotyczący ważności decyzji administracyjnych. Sprawując nadzór prawny, na bieżąco informujemy również przedsiębiorcę o nowych obowiązkach wynikających ze zmieniających się uregulowań prawnych. W trakcie całej obsługi monitorujemy wszelkie działania, które mogą mieć wpływ na różne aspekty środowiskowe, w tym: emisję do powietrza, wytwarzanie odpadów, emisję hałasu i gospodarkę wodno-ściekową. W ramach stałej współpracy, na wniosek podmiotu i po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa, reprezentujemy zakład przed wszystkimi organami administracji w zakresie ochrony środowiska. Taka reprezentacja może być również realizowana w trakcie kontroli zakładu.

Obsługujemy firmy w zakresie:

Sporządzania i prowadzenia ewidencji:

 • zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza,
 • wytwarzanych odpadów,
 • poboru wód i odprowadzanych ścieków,
 • opakowań i obliczania opłaty produktowej.

Naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Przygotowania raportów do KOBiZE

Przygotowania dokumentacji techniczno – projektowych w celu uzyskania pozwoleń i decyzji:

 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na zbieranie i transport odpadów,
 • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód, zrzut ścieków, wprowadzanie ścieków do kanalizacji.

Kompleksowej obsługi prawnej:

 • reprezentowanie zakładu przed organami ochrony środowiska,
 • nadzór ważności decyzji administracyjnych,
 • informowanie o obowiązkach wynikających z nowych uregulowań prawnych,
 • pomoc w wypełnianiu wszelkich obowiązków ustawowych z zakresu ochrony środowiska,
 • monitorowanie wszelkich działań mających wpływ na wielkość wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza, wielkość i rodzaj wytwarzanych odpadów, emisję hałasu i gospodarkę ściekową.

świadczenia usług dla administracji samorządowej w zakresie:

 • przygotowania programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami,
 • przygotowania opracowań projektowych z zakresu ochrony środowiska.

Przeprowadzenia audytu weryfikacyjnego w zakresie spełniania wymagań dotyczących przepisów ochrony środowiska